Ostatnie Wpisy

Kredyty Studenckie - pytania

Autor: kredyt-studencki | Kategorie: Kredyty Studenckie
Tagi: kredyty studenckie
02. listopada 2007 00:37:00

22kredyty studenckie pobierane są, a studenci nie zaliczą semestru?
Jeśli nie zaliczysz semestru i nie wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę wyższą, bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu. Spłata pobranego kredytu rozpoczyna się pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia szkoły wyższej potwierdzającego fakt bycia studentem (czyli 1 maja lub 1 grudnia). W tym dniu zaczynają być naliczane odsetki od pobranego kredytu i są one wyższe od "normalnych". Oprocentowanie wynosi 75% stopy redyskonta weksli NBP (a nie 50% jak po ukończeniu studiów).
Zaświadczenie takie student zobowiązany jest przedstawiać bankowi w terminie do 31 marca i 31 października każdego roku, do czasu ukończenia studiów.

23. Co się stanie jeśli spóźnię się z przedstawieniem bankowi zaświadczenia szkoły wyższej potwierdzającego że jestem studentem?
Jeśli nie przedstawisz wymaganego zaświadczenia do 31 marca lub 31 października bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu. Wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu w którym przedstawisz bankowi zaświadczenie. Raty kredytu których - z powodu zwłoki - nie zainkasowałeś przepadają.

24. Czy kredyt przestanie być wypłacany jeśli zmienię uczelnię?
Nie. Musisz tylko pamiętać o dostarczeniu zaświadczenia z nowej szkoły wyższej potwierdzającego, że jesteś studentem kolejnego semestru - zawsze przed 31 marca i 31 października.

25. Co się dzieje jeśli student zostanie zawieszony w korzystaniu z praw studenta na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej?
W takiej sytuacji bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu. Wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu w którym przedstawisz bankowi odpowiednie zaświadczenie. Raty kredytu, których nie zainkasowałeś przepadają.

26. Czy można zrezygnować z kredytu?
Tak. W każdej chwili możesz wystąpić do banku z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania kredytu.

27. Czy tracę prawa do kredytu jeśli przerwę studia uzyskując urlop dziekański?
Jeśli dostaniesz urlop z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych lub w związku ze studiami w uczelni zagranicznej wypłatę kredytu zawiesza się do czasu powrotu na studia.

28. Kto ma szansę na umorzenie kredytu?
Osoba, która ukończyła studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej może liczyć na umorzenie 20% pobranego kredytu.
Kredyt może być częściowo umorzony również w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, a w całości w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Preferencyjny Kredyt Studencki - pytania

Autor: kredyt-studencki | Kategorie: Preferencyjny Kredyt Studencki
Tagi: preferencyjny kredyt studencki
02. listopada 2007 00:35:00

16preferencyjny kredyt studencki?
Jeśli student jest samodzielny finansowo - przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie brane są pod uwagę dochody:
- studenta
- współmałżonka studenta
- dzieci
Jeśli student nie jest samodzielny finansowo - do dochodów wyżej wymienionych osób należy jeszcze dodać dochód:
- rodziców studenta oraz będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 25 roku życia i dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek; bez dochodów tego z rodziców, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do alimentów na rzecz studenta

17. Co to znaczy, że student jest samodzielny finansowo?
Student jest samodzielny finansowo jeśli posiadał stałe źródło dochodów w roku ubiegłym i posiada je także w roku bieżącym. Ponadto jego miesięczny dochód w roku ubiegłym nie może być mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, natomiast w roku bieżącym nie może być mniejszy od płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu złożenia wniosku o udzielnie kredytu.
Student może ale nie musi korzystać ze statusu osoby samodzielnej finansowo.

18. Jakie dochody bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta?
Istotne są następujące dochody:
- dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem kwot świadczonych alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową;
- zasiłki wychowawcze;
- renty socjalne, stałe zasiłki, stałe zasiłki wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe;
- zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin;
- dochody pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych państw na podstawie umów zawartych z tymi instytucjami lub państwami przez radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe;
- część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy - w wysokości odpowiadającej równowartości diet określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju - obliczonych za okres, w którym wykonywana była praca;
- część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z innych tytułów niż stosunek pracy - w wysokości odpowiadającej równowartości diet określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód;
- należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom skierowanym do polskich kontyngentów w misjach międzynarodowych;
- przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej;
- wynagrodzenie otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych;
- alimenty na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej.

20. W jaki sposób ustala się dochód w gospodarstwie rolnym?
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, określanego na podstawie przepisów o podatku rolnym.

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ksiega gości

Księga gości